ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Име, офис на регистрация и номер на регистрация на компанията за контрольор

CGP Europe Korlátolt Felelősségű Társaság,
H-1024 Budapest, Ady Endre utca 19.,
Унгария; 01-09-965048;
Регистрация за боравене на лични данни No.: NAIH-78299/2014.)
Личните данни, предоставени от Вас, ще бъдат обработвани от Администратора въз основа на Вашето доброволно дадено, изрично и недвусмислено съгласие.  

Цел на боравенето с лични данни

Да предостави услуги по „Програмата за подпомагане на служители” (ППС) на служителите на работодателя и на техните близки роднини (потребители) с цел да проучат, защитят, намалят или елиминират излагането на потребителите на психосоматични рискове на техните работни места и в тяхната лична среда.

Правна основа за боравене с лични данни

Администраторът ще борави с лични данни въз основата на предоставеното недвусмислено и доброволно съгласие на Потребителя, по молба на Потребителя и в съответствие с изричното и недвусмислено съгласие на потребителя.

Доброволно съгласие за боравене с лични данни

Всички допустими лица използват доброволно услугите на ППС по тяхна лична преценка и след превеждане и приемане на условията на тази декларация за поверителност и Политиката за защита на личните данни.  

Обхват на боравенето с лични данни

В периода на предоставяне на услуги по ППС, Администраторът ще борави само с данни, които са необходими за осъществяване на услугите по ППС на базата на съгласие на Потребителя, приложимите правни разпоредби, както и предвидените в тази декларация за поверителност и политиката за защита на личните данни правила. При осъществяването на горепосоченото, Аминистраторът действа по начин, който гарантира до колкото е възможно, анонимността на Потребителите, така че нито доставчика, нито друго лице или организация, участващи в предоставянето на услугите по ППС или трета страна, да могат да идентифицират Потребителите.

Обхват на боравенето с лични данни

  • Първото име на потребителя;
  • Телефон и/или електронен адрес на потребителя
  • Уникален идентификационен номер на потребителя предоставен от Администратора, който се състои от името на компанията на Потребителя и точното време на запитването;
  • Описание на проблема или въпроса посочен от Потребителя в съответствие с доброволния профил на Потребителя;
  • Специфични данни потенциално предоставени от Потребителя на Администратора, които той обработва по заявка на Потребителя и в съответствие с изричното и недвусмислено съгласие на Потребителя.  

Трансфериране на данни

Услугите по ППС се предоставят от Администратора с участието на подизпълнители, които разполагат с необходимата експертиза (психолози, адвокати, финансови експерти). Използвайки услугите на ППС, Потребителят дава своето съгласие за трансфериране на предоставените лични данни на подизпълнителите, които от своя страна са експерти в съответната област. 
Администраторът се задължава да спазва правните регулации за трансфериране на лични данни.  
Трансферирането на лични данни може да бъде осъществено само и единствено при недвусмисленото съгласие на Потребителя. Възможни последствия от невъзможност за предоставяне на лични данни: Администраторът не е в състояние да предостави на Потребителя услугите по ППС.  

Период на съхранение

Администраторът борави с личните данни на Потребителя в периода, в който са необходими за предоставянето на услугите по ППС и свързаните с това профили на Партньорите, но не повече от три месеца.
Уведомление за прекратяване (съдържащо идентификационни данни) може да бъде направено по всеки един от описаните по долу начини:
CGP Europe Kft.:
Адрес за кореспонденция: H-1026 Budapest, Ady Endre utca 19., Hungary
Електронен адрес: dpo@chestnutce.com
Вие имате право да изисквате информация за начина, по който се борави с Вашите лични данни на всеки от горните адреси, както имате право да изисквате корекция на личните Ви данни или те да бъдат изтрити, а също така да посочите, че не желаете Администратора да осъществява контакт с вас в бъдеще, да борави или трансферира Ваши лични данни.  

Служител по защита на личните данни

Субектите на личните данни могат да комуникират със Служителя по защита на личните данни по всички въпроси свързани с боравенето на техните лични данни, както и по въпроси свързани с техните права, посочени в съответни правни разпоредби.
Име и контакти на Служителя по защита на личните данни, назначен от Администратора:
Szabolcs Sója
адрес: H-1026 Budapest, Ady Endre utca 19., Hungary
електронен адрес: dpo@chestnutce.com

Съгласие

Използвайки услугите на ППС, Вие приемате условията на декларацията за поверителност и политиката за защита на личните данни на Администратора, както и предоставяте Вашето доброволно, изрично, информирано и недвусмислено съгласие за боравене с личните Ви данни по начина описан по-горе, както и трансферирането на такива според тази декларация за поверителност и политиката за защита на личните данни на компанията Администратор.

Вие може да отправяте Вашите възражения във връзка с правата за боравене с лични данни от страна на Администратора в съответствие с Политиката за защита на личните данни публикувана на електронната страница на Администратора. Допълнителна информация и условия относно боравенето с лични данни са включени в Политиката за защита на личните данни на Администратора, налична на уебсайта му, както и при запитване се предоставя от него. eap.hu/online

Допълнителни правни възможности

  1. В случай на възникнали въпроси или съображения относно боравенето или трансферирането на лични данни от CGP Europe Kft., не се колебайте да се свържете със служителя за защита на личните данни по всеки от начините посочени в част №20. Служителят за защита на личните данни ще отговори на Вашите въпроси, а възраженията и жалбите Ви ще бъдат разследвани в сътрудничество с компанията Администратор и ще бъдете надлежно информирани за установените факти и обстоятелства.  
  2. При нарушаване на правата за защита на личните данни, субектите на лични данни могат да се обърнат към съда и да заведат дело срещу Администратора. В случай на съдебни действия, Съдът ще се произнесе по нататък. Съдебните дела свързани със защита на личните данни са освободени от съдебни такси.  
  3. 3. Субектите могат също така да отправят техните възражения и към Унгарската национална служба за защита на личните данни и свобода на информация. ( адрес за кореспонденция: 1534 Будапеща, Pf.: 834; cím: 1125 Будапеща, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c) 


Будапеща,2018.05.25.