OZNÁMENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Jméno, sídlo a registrace společnosti, číslo správce

CGP Europe CGP Europe Korlátolt Felelősségű Társaság,
H-1024 Budapešť, Ady Endre utca 19.,
Maďarsko; 01-09-965048;
Registrační číslo zpracování dat: NAIH-78299/2014.)
Osobní údaje, které jste poskytli, zpracuje Správce na základě vašeho dobrovolného, ​​výslovného, ​​konkrétního, informovaného a jednoznačného souhlasu.

Účel zpracování údajů

Poskytování služby "Employee Assistance Program" (EAP) zaměstnancům Zaměstnavatele a jejich blízkým příbuzným (uživatelem) s cílem ověřit, zabránit, snížit nebo odstranit vystavení uživatelů psychosomatickým rizikům na pracovišti a v jejich osobním prostředí.

Právní základ pro zpracování dat

Správce r zpracovává osobní údaje na základě souhlasu fyzické osoby, který je  svobodně a jednoznačně dán Správce zpracuje Zvláštní údaje  poskytnuty Uživatelem Správci  na základě žádosti Uživatele a v souladu s jeho výslovným a jednoznačným souhlasem.

Svobodný souhlas se zpracováním údajů

Všechny oprávněné osoby používají službu EAP dobrovolně, podle vlastního uvážení, po vysvětlení a akceptaci podmínek tohoto oznámení o ochraně osobních údajů a Zásad ochrany osobních údajů.

Rozsah zpracovaných dat

V průběhu poskytování služby EAP zpracuje Správce pouze údaje, které jsou nezbytné pro poskytování služby EAP na základě souhlasu Uživatele, příslušných právních předpisů a ustanovení tohoto oznámení o ochraně osobních údajů a podmínek ochrany osobních údajů.
Správce koná tak, aby byla co nejvíce zajištěna anonymita Uživatele, a tak aby ani poskytovatel a ani žádná osoba nebo organizace, která se účastní na poskytování služby EAP nebo jakákoliv třetí strana, nemohla zjistit totožnost Uživatele.

Rozsah zpracovaných údajů

  • křestní jméno uživatele;
  • telefonní číslo a / nebo e-mailová adresa uživatele,
  • jedinečné identifikační číslo uživatele generované Správcem, které sestává z obchodního jména zaměstnavatele a přesného času obdržení požadavku;
  • popis problému nebo otázky nastíněné Uživatelem s odkazem na dobrovolné poskytnutí Uživatelem;
  • Zvláštní údaje poskytnuty Uživatelem Správci, které zpracuje na žádost Uživatele a v souladu s výslovným a jednoznačným souhlasem Uživatele.

Předávání údajů

Službu EAP poskytuje Správce spolu za účastí subdodavatelů, kteří mají požadované odborné znalosti (psycholog, právník (advokát), finanční expert). Používáním služby EAP Uživatel dává výslovný souhlas k předání údajů subdodavateli, který má odborné znalosti v dané oblasti.
Správce je povinen dodržovat povinnosti předávání  dat stanovené v právních předpisech.
Kromě výše uvedeného se předávání údajů uskuteční pouze v případě jednoznačného a výslovného souhlasu dotčené osoby.

Možné důsledky neposkytnutí osobních údajů

Správce nemůže poskytnout službu EAP Uživateli.

Doba uchovávání

Správce zpracovává údaje týkající se Uživatele během období potřebného k poskytnutí služby EAP a souvisejícího zúčtování s Partnery, ale ne déle než tři měsíce. Souhlas se zpracováním údajů je volně daný a může být kdykoliv zrušen bez jakéhokoliv omezení a odůvodnění a to bezplatně.
Prohlášení o zpětvzetí souhlasu (obsahující identifikační údaje) se může uskutečnit některým z následujících způsobů:
CGP Europe Kft .:
poštovní adresa: H-1024 Budapešť, Ady Endre utca 19., Maďarsko
e-mail: dpo@chestnutce.com
Máte právo požadovat informace o zpracování vašich osobních údajů na kterémkoliv z výše uvedených kontaktů, máte také právo požádat o opravu a vymazání vašich osobních údajů a zabránit tomu, aby vás Správce v budoucnu kontaktoval nebo zpracoval nebo předal vaše údaje jakýmkoliv způsobem.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Dotčené osoby se mohou obrátit na pověřence pro ochranu údajů se všemi otázkami souvisejícími se zpracováním jejich osobních údajů a s výkonem jejich práv stanovených příslušnými právními předpisy.
Jméno a kontaktní údaje pověřence pro ochranu údajů jmenovaného Správcem.:
Szabolcs Sója
Poštovní adresa: H-1024 Budapešť, Ady Endre utca 19., Maďarsko
e-mail: dpo@chestnutce.com

Souhlas

Používáním služby EAP potvrzujete podmínky tohoto oznámení o ochraně osobních údajů a podmínek ochrany osobních údajů Správce a váš specifický, informovaný a jednoznačný souhlas se svobodně poskytne na zpracování vašich osobních údajů, jak je to popsáno výše, dále pro převod těchto údajů uvedených v tomto sdělení o ochraně osobních údajů a podmínek ochrany osobních údajů.
Vaši stížnost týkající se vašich dalších práv týkajících se zpracování údajů můžete odeslat Správcovi v souladu s podmínkami ochrany osobních údajů, které jsou zveřejněny na webových stránkách Správce.
Další informace a podmínky zpracování údajů jsou zahrnuty v podmínkách ochrany osobních údajů Správce, které jsou k dispozici na následující webové stránce, nebo jejich poskytne Správce na požádání.
eap.hu/online

Možnosti právní pomoci

  1. Pokud se vyskytnou nějaké otázky nebo obavy týkající se zpracování dat nebo přenosu dat společnosti CGP Europe Kft., Neváhejte kontaktovat našeho pověřence pro ochranu údajů jakoukoliv z dostupných možností uvedených v sekci # 20. Vaše dotazy týkající se ochrany údajů budou zodpovězeny pověřencem pro ochranu údajů, vaše otázky nebo stížnosti budou vyšetřeny ve spolupráci se správcům údajů a budete informováni na základě zjištění.
  2. Pokud by byla porušena práva dotčené osoby, dotčená osoba se může obrátit na soud proti Správci. V případě soudní žaloby Soudní dvůr okamžitě začne jednat. Na soudní řízení týkající se ochrany osobních údajů se nevztahuje povinnost platit soudní poplatky. .
  3. Můžete předložit své stížnosti maďarskému národnímu orgánu pro ochranu údajů a svobodu informací. (Poštovní adresa: 1534 Budapešť, Pf.: 834; cím: 1125 Budapešť, Szilágyi Erzsébet fasor 22 / c).


Budapešť, 2018.05.25.