ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJŮ

Platí od 25. května 2018 až do odvolání

1. Úvod

CGP Europe společnost s ručením omezeným (sídlo: 1024 Budapešť, Ady Endre út 19., Maďarsko, IČO: 01-09-965048, DIČ: 23425026-2-41, registrační číslo zpracování: NAIH-78299/2014 (dále jen "Správce") vytváří tyto zásady ochrany osobních údajů (dále jen "Zásady").

Účel zpracovaní údajů:

Správceposkytuje služby EAPzaměstnancům Partnerů jako Uživatelem (dále jen "Uživatelé") na zjišťování, prevenci, snížení nebo odstranění vystavení Uživatelů psychosomatickým rizikům na pracovišti a v jejich osobním prostředí.
Uživatelé používají službu EAP dobrovolně podle vlastního uvážení po vysvětlení a akceptování podmínek ochrany osobních údajů a Zásad ochrany osobních údajů.  Smluvní vztah vzniká mezi Správce aPartnerem, zatímco Uživatelé jsou zaměstnanci Partnerůnebo jejich blízcí příbuzní.
Správceposkytuje službu EAP především telefonicky a prostřednictvím online rozhraní výhradně jako odpovědi na kontakty poskytnuté Uživateli. Na žádost Uživatele poskytneSprávceosobní konzultaci s jedním z jeho spolupracujících partnerů anebo s osobou či organizací, která je smluvně dohodnutá na účasti poskytování služby EAP.
Za tímto účelem, Správceuzavře smlouvu o poskytování služeb s Partneřikteří jako zaměstnavatelé mají zájem poskytovat svým zaměstnancům službu EAP.
Na základě ustanovení smluv se subdodavateli, kteří se podílejí na službách EAP, Správcezaručuje, že subdodavatelé zapojení do přenosu a zpracovávání dat poskytují dostatečné a vhodné záruky během jejich vlastního zpracování údajů a že postupy subdodavatelů účastnících se službách EAPjsou plně sladěny se současnými právními předpisy a normami a zejména s pokyny GDRP.

2. Definice

EAP Servis: "Employee Assistance Program":je služba psychologického / právního a finančního zaměření poskytovaná Správcem v souvislosti s problémy Uživatelů jakož to zaměstnanců Partnera. Partner: Zaměstnavatel, který má uzavřený smluvní vztah se Správcem a kterého zaměstnanci jsou oprávněni používat službu EAP.

Uživatel: subjekt údajů, který je oprávněn používat služby EAP jako zaměstnanec Partnera nebo jako blízky příbuzný takového zaměstnance.

Souhlas:jakékoliv svobodně dané, specificky určené, informované a jednoznačné vyjádření přání osoby, která na základě prohlášení nebo jasného vyjádření dá souhlas se zpracováním osobních údajů, které se jí týkají.

Osobní údaje: veškeré informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby (subjekt údajů); identifikovatelná fyzická osoba je osoba, která může být přímo anebo nepřímo identifikována zejména odkazem na identifikátor, jako je jméno, identifikační číslo, údaje o poloze, on-line identifikátor nebo jeden anebo více faktorů specifických pro fyzickou, fyziologickou, genetickou, duševní, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu této fyzické osoby.

Osobní identifikační údaje: jméno a příjmení, rodné příjmení, pohlaví, místo a datum narození, jméno a příjmení matky při narození, bydliště, trvalé bydliště, číslo sociálního pojištění jednotlivě nebo v kombinaci za předpokladu, že tyto údaje jsou anebo můžou být vhodné k identifikaci dotyčné osoby.

Zvláštní údaje:osobní údaje odhalující rasový původ anebo národnost, politické názory a jakoukoliv příslušnost k politickým stranám, náboženské nebo filozofické přesvědčení nebo členství v odborech a osobní údaje týkající se sexuálního života, dále osobní údaje týkající se zdraví, patologických závislostí nebo trestních záznamů.

Údaje týkající se zdraví:osobní údaje týkající se fyzického anebo duševního zdraví fyzické osoby včetně poskytování služeb zdravotní péče, které odhalují informace o jejím zdravotním stavu.

Správce:fyzická nebo právnická osoba nebo organizace bez právní subjektivity, která samostatně nebo společně s jinými určuje účel zpracování údajů, provádí a realizuje rozhodnutí týkající se zpracování dat (včetně použitého nástroje) nebo je nechá provést zpracovatelem, kterému byly svěřeny. Dále taktéž i fyzické nebo právnické osoby nebo organizace bez právní subjektivity, které jsou oprávněny zpracovávat osobní nebo osobní identifikační údaje, nebo Zvláštní údaje a údaje týkající se zdraví v konkrétních případech k zákonem stanovenému účelu.

Zpracování údajů:jakýkoli úkon nebo soubor úkonů, které jsou prováděny s osobními údaji nebo se soubory osobních údajů, ať už automatizovanými prostředky nebo ne bez nich, jako je shromažďování, zaznamenávání, organizace, strukturování, uchovávání, úprava nebo změna, vyhledávání, konzultace, používání, zpřístupnění přenosem dat, šířením nebo jiným zpřístupněním, sladěním nebo kombinací, omezením, vymazáním nebo zničením.

Zpracovatel:fyzická nebo právnická osoba, veřejný orgán, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje jménem provozovatele.

Předávání údajů: zpřístupnění údajů konkrétní třetí straně.

Porušení správy osobních údajů:porušení bezpečnosti vedoucí k náhodnému či úmyslnému protiprávnímu zničení, ztrátě, změně, neoprávněnému zveřejnění nebo přístupu k osobním údajům přenášeným, uloženým či jinak zpracovaným.

Zveřejňováni informaci:zpřístupnění údajů každému.

Vymazaní údajů: aby se data nerozpoznali způsobem, který se už nikdy nedá obnovit.

Omezení zpracovaní: označení uložených osobních údajů s cílem omezit jich zpracovaní v buducnosti.

Blízky příbuzný: manželský partneři, přímí příbuzní, adoptované, opatrované děti, adoptivní, nevlastní a náhradní rodiče, jako i sourozenci a partneři.

3. Účel těchto zásad

Cílem těchto zásad je zajistit, aby zpracování údajů prováděné společností CGP Europe Limited odpovídalo ustanovením platných právních předpisů.
Tyto Zásady jsou určeny na specifikaci rozsahu údajů Uživatelů, které zpracovává Správce, způsobu, účelu a právního základu zpracování údajů, a dále zajišťují prosazování ústavních zásad zpracování údajů, požadavků na soukromí a zabraňují neoprávněnému přístupu k datům Uživatelůa jejich neoprávněnému zveřejnění.
Správcezpracovává osobní údaje výlučně k určenému účelu, za účelem výkonu práva a povinnosti. Každá fáze zpracování údajů je v souladu s účelem zpracování údajů. Údaje se zaznamenávají a zpracovávají spravedlivým a zákonným způsobem. Správce vynaloží maximální úsilí k tomu, aby nezpracovával osobní údaje, pokud to není nezbytné k dosažení účelu zpracování údajů a účelné k dosažení tohoto cíle. Osobní údaje budou zpracovány v rozsahu a po dobu nezbytně nutnou k dosažení tohoto účelu.
Správcezpracovává osobní údaje po informování dotčených osob stručným, snadno přístupným a srozumitelným způsobem a jasným jazykem.
Tyto zásady také zajišťují soulad s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (obecné nařízení o ochraně údajů) o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, kterou se zrušuje směrnice 95/46 /EC.

4. Zákony a nařízení o ochraně údajů

Zákony a předpisy mimořádně důležité pro účely těchto podmínek zahrnují:

 1. Nářízení  Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů - GDPR)
 2. Ústavní právo Maďarska;
 3. oddíl 2:42 zákona V z roku 2013 o občanském zákoníku;
 4. zákon č. CXII z roku 2011 o právu na informativní sebeurčení a svobodu informací    (infozákon);
 5. zákon XLVII z roku 1997 o zpracování a ochraně údajů o zdravotní péči a       souvisejících osobních údajích;
 6. zákon CVIII z roku 2001 o některých otázkách elektronických obchodních aktivit a      služeb informační společnosti;
 7. zákon LXVI z roku 1992 o vedení záznamů o osobních údajích a adresách občanů;
 8. Změny GDPR a právní praxe založené na GDPR a doporučení evropského výboru   nebo kontrolního orgánu dle sídla Správce.

5. Zásady zpracovaní údajů

Správce  jedná ve spolupráci s dotčenými osobami v souladu s požadavky dobré víry a spravedlnosti. Správce vykonává svá práva a plní své povinnosti v souladu s jejich zamýšleným účelem.
Osobní údaje se považují za osobní během zpracování údajů, pokud je možné obnovit jejich vztah s Uživatelem. Vztah s Uživatelem je možné obnovit, pokud má Správce technické prostředky potřebné na obnovu.
V průběhu zpracování údajů zajišťuje Správce přesnost a úplnost údajů a (pokud to považuje za nezbytné z hlediska účelu zpracování dat), že údaje jsou aktualizovány a umožňují identifikaci Uživatele ne déle, než je to nezbytné pro účely zpracování údajů.

Osobní údaje mají být:

 1. zpracované zákonným, spravedlivým a transparentním způsobem ve vztahu k dotyčné osobě („zákonnost, spravedlnost a transparentnost");
 2. shromažďované pro určené, explicitní a legitimní účely a dále nezpracované způsobem, který je neslučitelný s těmito účely; další zpracování pro účely archivace ve veřejném zájmu, vědecké nebo historické výzkumné účely nebo statistické účely se nepovažují za neslučitelné s původními účely (“účelové omezení");
 3. přiměřené, relevantní a omezené na to, co je potřeba ve vztahu k účelům, pro které se zpracovávají (“minimalizace údajů");
 4. přesné a v případě potřeby aktualizované; musí se udělat každý přiměřený krok, aby se zajistilo, že osobní údaje, které jsou nepřesné vzhledem k účelům, pro které se zpracovávají, jsou neprodleně vymazány nebo opraveny ("přesnost");
 5. uchovávány ve formě, která umožňuje identifikaci dotčených osob pouze tak dlouho, jak je to nezbytné pro účely, pro které se zpracovávají osobní údaje; osobní údaje se uchovávají déle, pokud se osobní údaje budou zpracovávány výhradně pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého nebo historického výzkumu nebo pro statistické účely. (“Omezení uchovávání");
 6. zpracovány způsobem zajišťujícím dostatečnou bezpečnost osobních údajů, včetně ochrany proti neoprávněnému nebo nezákonnému zpracování a proti náhodné ztrátě, zničení nebo poškození pomocí vhodných technických nebo organizačních opatření (“integrita a důvěrnost").

Správceodpovídá a je schopen prokázat soulad se zásadami zpracování údajů ("odpovědnost").

6. Bez souhlasu

Správce zpracovává osobní údaje Uživatelů, na které se vztahují tyto zásady, na základě svobodného, určitého informovaného a jednoznačného  souhlasu daného Uživateem.
Správce zpracovává speciální údaje a údaje týkající se zdraví uvedené v těchto Zásadách ochrany osobních údajů výlučně na základě požadavku Uživatelůa dobrovolného a výslovného souhlasu k určenému účelu a v určeném rozsahu a dále předává takové údaje jako jsou definovány v poskytnutém souhlasu.    

7. Příjem a přenos údajů

Správcenesmí předávat údaje, které zpracovává, nikomu kromě svých zaměstnanců a spolupracujících osob a organizací, které se účastní na poskytování služby EAP, za předpokladu, že jakýkoliv takový přenos bude omezen v rozsahu požadovaném účelem zpracování dat.
Správce má povinnost všechny své zaměstnance, jakož i osoby a organizace zapojené do zpracování údajů, seznámit se s ustanoveními těchto Zásad.
Správce dále zajistí, aby každá osoba, která se účastní přenosu nebo přijímání  údajů  zpracovávala údaje pouze v rozsahu nezbytném za  účelem zpracování údajůú. Uživateléjsou informováni o předávání nebo přenosu údajů ú a o jejich možnostech.
V případě právně nezpůsobilých osob nebo osob s omezenou způsobilostí k právním úkonům se takové informace poskytují zákonnému zástupci, který má právo podat prohlášení jménem této osoby.

8. Účely zpracovaní údajů

Správce může zpracovávat údaje pro následující účely v průběhu  používání a poskytování služby:

 • Poskytování služeb EAP Servis;
 • Vypořádání s Partnery.

Správce zpracovává Zvláštní  údaje a údaje týkající se zdraví na základě žádosti Uživatele a jeho výslovného souhlasu k poskytování služby EAP.

9. Právní základ zpracovaní údajů

Správce bude zpracovávat osobní údaje, na které se vztahují tyto Zásady, na základě dobrovolného a jednoznačného souhlasu fyzické osoby – uživatele podle § 6 odst. 1 písm. A) GDPR, § 5 odst. 1 a § 6 odst. 5 zákona CXII z roku 2011 o právu na informativní sebeurčení a svobodu informací a v souladu s článkem 4 zákona XLVII z roku 1997 o zpracování a ochraně údajů týkajících se zdraví a souvisejících osobních údajů. Instituce, orgány nebo osoby mimo síť zdravotní péče (dále jen "zdravotnické zařízení") mohou zpracovávat údaje týkající se zdravotních a osobních identifikačních údajů v rozsahu potřebném pro výkon jejich povinností.
Správce a zpracovatelé údajů musí zachovávat mlčenlivost o jakýchkoli lékařských tajemstvích, o nichž se mohou dozvědět, s výhradou výjimek stanovených zákonem.

10. Rozsah údajů zpracovaných Správcem

V průběhu poskytování služeb EAPzpracuje  Správce pouze údaje, které jsou nezbytné pro poskytování služby EAPna základě souhlasu Uživatele, v souladu s příslušnými právními předpisy a těmito zásadami.
Správce koná tak, aby byla co nejvíce zajištěna anonymita Uživatele, a tak aby Poskytovatel a ani žádná osoba nebo organizace, která se účastní na poskytování služby EAP nebo jakékoli třetí strana, nemohla zjistit totožnost uživatele.

Vzhledem k výše uvedenému budouúdaje týkajíce se Uživatelů, které zpracovává Správce, omezené na:

 • křestní jméno uživatele;
 • telefonní číslo a / nebo e-mailová adresa uživatele,
 • jedinečné identifikační číslo uživatele generované kontrolorem, které sestává z obchodního jména zaměstnavatele a přesného času obdržení požadavkuí;
 • popis problému nebo otázky nastíněné é Uživatelem s odkazem na dobrovolné poskytnutí Uživatelem;
 • Zvláštní údaje poskytnuty Uživatelem Správci, které zpracuje na žádost Uživatele a v souladu s výslovným a jednoznačným souhlasem Uživatele.

Účelem procesu zpracování údajů je poskytovat službu EAPUživatelům bez identifikace jejich osoby nebo odhalení jejich totožnosti při zachování soukromí a anonymity jejich údajů, pokud je to možné.
Možnédůsledky neposkytnutí osobních údajů:Kontrolor nemůže poskytnout službu EAP uživateli.

11. Způsob sběru údajů

Uživatelémají možnost kontaktovat Správce tak, že oznámí Správci svoji žádost o službu EAP. Při přijetí žádosti informuje Správce uživatele o specifikaci údajů, které je třeba zpracovat za účelem poskytnutí služby, o retenčním období, o účelu použití údajů o skutečnosti, že údaje budou předány a o jejich příjemcích.

12. Předávání údajů 

Údaje se mohou přenášet pouze na základě souhlasu dotčené osoby nebo povolení uděleného zákonem ve všech případech. Správce předá osobní údaje, pouze na právním základě, který je jednoznačný a účel předání, jakož i určení příjemce jsou přesně specifikovány. Správcezdokumentuje každý případ předání údajů takovým způsobem, že je možné prokázat proces a zákonnost předání.
Správcese zdrží zpřístupnění jakýchkoliv údajů týkajících se Uživatelů, včetně těch, které jsou uvedeny v části 10 těchto Zásad, Partnerůmnebo třetím stranám. Správce poskytuje Partnerům přehled vykonaných činností ve formě měsíčních statistických zpráv, které nezahrnují osobní údaje a neumožní identifikaci uživatelů ani přímo, ani nepřímo.
Správce je povinen dodržovat povinnosti předávání údajů stanovené v právních předpisech.
Kromě výše uvedeného se předávání údajů uskuteční pouze v případě jednoznačného a výslovného souhlasu dotčené osoby.

13. Oprava a vymazání

Subjekt údajů má právo získat odSprávcebez zbytečného odkladu opravu nepřesných osobních údajů, které se ho týkají. Při zohlednění účelu zpracování má dotyčná osoba právo na upřesnění neúplných osobních údajů včetně poskytnutí doplňujícího prohlášení.

Subjekt údajů má právo požadovat od Správce vymazání osobních údajů, které se ho týkají, bez zbytečného odkladu a Správce je povinen bez zbytečného odkladu vymazat osobní údaje, pokud se použije jeden z následujících důvodů:

 1. osobní údaje již nejsou potřebné ve vztahu k účelům, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracované;
 2. dotyčná osoba odebere souhlas, na kterém je založeno zpracování a pokud neexistuje žádný jiný právní důvod pro zpracování;
 3. subjekt údajů zpochybňuje zpracování;
 4. osobní údaje byly zpracovány nezákonně;
 5. osobní údaje je třeba vymazat z důvodu dodržování právní povinnosti v právních předpisech Evropské Unie nebo členských států, které podléhají Správcovii;

Subjekt údajů má právo získat od Správce omezení zpracování, pokud se použije jedno z těchto podmínek:

 1. přesnost osobních údajů zpochybňuje subjekt údajů, a to na období, které umožňuje Správcovi ověřit správnost osobních údajů;
 2. zpracování je nezákonné a dotyčná osoba zpochybňuje výmazu osobních údajů a namísto toho požaduje omezení jejich používání;
 3. kontrolor již nepotřebuje osobní údaje pro účely zpracování, ale od dotčené osoby je požaduje na vytvoření, výkon nebo obranu právních nároků;
 4. dotyčná osoba namítala proti zpracování; až do ověření, zda legitimní důvody Správce převyšují oprávnění dotčené osoby

14. Doba uchovávání

Správce zpracovává údaje týkající se Uživatele během období potřebného k poskytnutí služby EAP a souvisejícího zúčtování s Partnery, ale ne déle než tři měsíce.

15. Práva uživatelů s ohledem na zpracování jejich osobních údajů

Uživatelémohou požadovat informace o zpracovávaných osobních údajích. Správce informuje Uživateleo zpracovaných osobních údajích, jejich zdrojích, účelech, právním základě a době uchování, jakož i jméno a adresu zpracovatelů údajů a jejich aktivitu spojenou se zpracováním údajů bez zbytečného odkladu, nejpozději však do jednoho měsíce od přijetí žádosti.

16. Možnost změny pravidel ochrany osobních údajů

Správce si vyhrazuje právo jednostranně změnit tyto Zásady. Novela, jakož i konsolidované znění zásad ochrany osobních údajů se zveřejní a oznámí všem stranám, jimž byly zásady zvlášť odeslány nebo jinak řádně zveřejněny Správcemstejným způsobem a na stejném místě, ve kterém byly tyto zásadyzveřejněny a komunikovány.

17. Opatření na zajištění bezpečnosti údajů

Správce se zavazuje zajistit bezpečnost údajů. Za tímto účelem podniká Správce nezbytná technická a organizační opatření týkající se údajů uložených v zařízeních informačních technologií, jakož i na tradičních papírových médiích. Správceprovede kroky k provedení zásad ochrany osobních údajů stanovených v příslušných právních předpisech. Správcezajistí bezpečnost údajů, provede technická a organizační opatření a stanoví procesní pravidla, která jsou nezbytná k provedení příslušných právních předpisů a pravidel upravujících soukromí a důvěrnost údajů.
Správce přijme veškerá nezbytná opatření na ochranu údajů především před neoprávněným přístupem, změnou, přenosem, zveřejněním, vymazáním nebo zničením a náhodnou ztrátou nebo poškozením, jakož i z důvodu změny v používané technologii.
Když Správceurčí a použije opatření k zajištění bezpečnosti dat, Správce zohlední nejnovější technologii. Pokud jsou k dispozici různé možnosti zpracování údajů, Správcevybere ten, který poskytuje nejvyšší úroveň ochrany osobních údajů, pokud by to nezpůsobilo nepřiměřené potíže.
Správce uchovává osobní údaje v příslušně šifrované databázi SQL. Na poskytnutí potřebného technického prostředí požadovaného službou EAPse při dotazech odesílaných prostřednictvím mobilní aplikace kromě údajů uvedených v oddíle 10 zpracovává i uživatelské jméno a heslo poskytnuté u
Uživatelům spolu s cookies (který umožňuje identifikaci odesílajícího počítače), který používá on-line povrch, na který se odesílají dotazy nebo otázky uživatele. Soubory cookie se používají výhradně k identifikaci počítače použitého pro odesílání a obsahují pouze aktuální počet kroků, na které je uživatel v procesu odesílání poptávek, uživatelská data nejsou v této fázi uloženéSprávcem.

18. Uplatnitelné konaní v případě porušení osobních údajů

V případě Porušení správy osobních údajů,Správcebez zbytečného odkladu a pokud je to možné, nejpozději do 72 hodin poté, co se o tom dozví, informuje o Porušení správy osobních údajů kontrolní orgán, s výjimkou že je nepravděpodobné, že  porušením správy osobních údajů  dojde k ohrožení práv a svobod fyzických osob. V případě že oznámení kontrolnímu orgánu není podáno do 72 hodin, musí být doprovázeno uvedením důvodů tohoto zpoždění.
Zpracovatelúdajů to bez zbytečného odkladu po zjištění porušení osobních údajůoznámí Správci.
Správcezdokumentuje jakékoli Porušení správy osobních údajů,které obsahují skutečnosti týkající se porušení osobních údajů, jeho účinky a přijatá nápravná opatření.
V případě že Porušení správy osobních údajůmůže způsobit vysoké riziko pro práva a svobodu fyzických osob, Správceoznámí bez zbytečného odkladu dotčenému subjektu údajů Porušení správy osobních údajů.
Oznámení dotčené osobě jasné a jasně popisuje povahu porušení správy osobních údajů a obsahuje alespoň informace a opatření uvedená v GDPR.
Pokud Správceještě nezveřejnil informaci o Porušení správy osobních údajů dotčenémusubjektu, může orgán dohledu po zvážení pravděpodobnosti Porušení správy osobních údajů,který má za následek vysoké riziko, může vyžadovat, nebo může rozhodnout, že dotčený subjekt nebude upozorněn.

19. Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Dotčené osoby se mohou obrátit na pověřence pro ochranu údajů se všemi otázkami souvisejícími se zpracováním jejich osobních údajů a s výkonem jejich práv stanovených příslušnými právními předpisy.
Pověřenec pro ochranu údajů je vázán mlčenlivostí nebo důvěrnosti týkající se plnění svých úkolů.
Jméno a kontaktní údaje pověřence pro ochranu údajů jmenovaného kontrolorem:
Szabolcs Sója
Poštová adresa: H-1024 Budapešť, Ady Endre utca 19., Maďarsko
e-mail: dpo@chestnutce.com

20. Možnosti právní pomoci 

Pokud se vyskytnou nějaké otázky nebo obavy týkající se zpracování dat nebo předávání údajů  společnosti CGP Europe Kft., Neváhejte kontaktovat našeho pověřence pro ochranu údajů jakoukoliv z dostupných možností uvedených v sekci # 20. Vaše dotazy týkající se ochrany údajů budou zodpovězeny pověřencem pro ochranu údajů, vaše otázky nebo stížnosti budou vyšetřeny ve spolupráci s správcům údajů a budete informováni na základě zjištění.
Pokud by byla porušena práva dotyčné osoby, dotyčná osoba se může obrátit na soud proti Správci V případě soudní žaloby Soudní dvůr okamžitě začne jednat. Na soudní řízení týkající se ochrany osobních údajů se nevztahuje povinnost platit soudní poplatky
Dále můžete předložit své stížnosti maďarskému národnímu orgánu pro ochranu údajů a svobodu informací. (Poštovní adresa: 1534 Budapešť, Pf.: 834; cím: 1125 Budapešť, Szilágyi Erzsébet fasor 22 / c).
Při jakémkoliv porušení jejich práv se mohou uživateléobrátit na Správce s odkazem na ustanovení zákona o informacích a občanském zákoníku a mohou podat takové stížnosti na soud nebo národní orgán pro ochranu údajů a svobodu informací (poštovní adresa: 1534 Budapešť, POBox: 834, adresa: 1125 Budapešť, Szilágyi Erzsébet fasor 22 / c.). V případě soudní žaloby Soudní dvůr začne okamžitě jednat.

21. Zveřejnění pravidel ochrany osobních údajů

Správcezveřejní tyto Zásadyna své internetové stránce (www.eap.hu/online) a vyrozumí uživatele o dostupnosti těchto Zásad.Na základě konkrétního požadavkuUživatelůna tento účel, Správcetaktéž pošle tyto zásady přímo Uživateli.
Správce odešle tyto Zásady, jakož i jakékoli změny přímo Partnerům.

22. Závěrečná ustanovení

Tyto Zásady nabývají platnosti po jejich podpisu.
Ustanovení těchto Zásadse vztahují na zpracování údajů, ke kterým došlo po nabytí účinnosti těchto Zásad.
Ustanovení těchto Zásadse vztahuje i na zpracování údajů v okamžiku nabytí platnosti těchto Zásad.
Jakékoliv dotazy, které zde nejsou upraveny, se budou řídit ustanoveními právních předpisů uvedených v oddíle 3 těchto Zásad.
S účinností od data vstupu v platnosti těchto Zásad, uvedené Zásady nahrazují a ruší předchozí podmínkyporušení osobních údajůplatné pro Správce.


Budapešť, 2018.05.25.