EAP

Obszarem troski o pracowników jest tu ich psychiczne i emocjonalne zdrowie i dobre samopoczucie. Programy wsparcia pracowników (EAP) koncentrują się właśnie na pilnowaniu kondycji zdrowotnej i korzystnego samopoczucia. Zadaniem EAP jest zatem pomaganie pracownikom, kiedy napotykają oni w życiu poważne problemy.

Do rozpatrywanych zagadnień i problemów należą:

 • życiowe kamienie milowe, takie jak narodziny dzieci, wypadki, śmierci bliskich
 • nadużywanie alkoholu i innych substancji odurzających
 • trudności finansowe
 • kłopoty natury prawnej
 • kryzysy w relacjach rodzinnych i osobistych
 • kwestie zawodowe i karierowe
 • zaburzenia psychiczne

EAP oferują pracownikom świadczenia i usługi w różnorakiej formie:

 • spotkania twarzą w twarz z doradcami (zwykle określona liczba spotkań na osobę)
 • rozmowy telefoniczne z doradcami (ilość rozmów ograniczona lub nie, zależnie od planu)
 • dostęp do narzędzi online z materiałami edukacyjnymi i programami zapewniającymi wsparcie w trudnych okresach

Poufność ma w tym kontekście fundamentalne znaczenie, nawet jeśli Państwa przedsiębiorstwo korzysta z EAP odpłatnie.

Uniwersalnym punktem dostępu do obsługi EAP dla pracowników i uprawnionych członków rodzin jest bezpłatna linia telefoniczna. Wyszkoleni doradcy odpowiadają na połączenia bezpośrednio, celem:

 • objaśnienia zakresu obsługi EAP;
 • umówienia spotkania – sesji, której celem jest ocena; bądź
 • przydzielenia obsługi prawnej, pomocy w zarządzaniu zadłużeniem, opieki nad osobami starszymi lub innych usług na rzecz równowagi zawodowo-osobistej;
 • dokonania, w razie potrzeby, interwencji przez telefon.

Lekarz praktyk EAP i pracownik razem omawiają problem, jego kontekst oraz możliwe rozwiązania. Praktyk EAP skupia się jednocześnie na tym, jak problemy pracownika mogą wpływać szkodliwie na jego wyniki w pracy. Ocena obejmuje:

 • przegląd praw przysługujących klientowi, zakresu obsługi EAP oraz kwestii poufności;
 • przegląd problemów dających o sobie znać oraz powiązanych, z uwzględnieniem mocnych stron pracownika, jego zdolności do radzenia sobie z trudnościami oraz motywacji do zmian;
 • ocenę wszelkich czynników wysokiego ryzyka, takich jak nadużywanie substancji odurzających, skłonności samobójcze czy przemoc domowa;
 • ustalenie, czy możliwe jest wyeliminowanie problemów pracownika w drodze krótkookresowej porady w ramach EAP, czy też wskazane jest skierowanie wykraczające poza zakres obsługi EAP; oraz
 • ukierunkowany na rozwiązania plan działania, odpowiadający na problemy pracownika i skutkujący, w miarę realizacji, likwidowaniem kwestii, które mogłyby wpływać na wyniki w pracy.

Porada krótkookresowa jest najodpowiedniejsza w sytuacjach związanych z „problemami życiowymi” (np. kłopotami małżeńskimi, niepokojami rodzicielskimi, stresem zawodowym, trudnościami interpersonalnymi, łagodnymi stanami lękowymi, utratą bliskich i żałobą). Oznacza to zwykle od jednej do sześciu sesji.

Jeśli problem nie daje się rozwiązać w ramach EAP, to lekarz praktyk EAP wydaje pracownikowi skierowanie do najodpowiedniejszego i najłatwiej dostępnego źródła dalszej porady, leczenia bądź wsparcia.

Opieka zdrowotna w Europie Środkowej jest świadczona pod postacią programów indywidualizowanych pod kątem Państwa szczególnych potrzeb. Realizowane są następujące programy i świadczenia zdrowotne:

 • coaching zdrowotny
 • postępowanie w istniejącym stanie chorobowym
 • profilaktyka
 • rzucanie palenia
 • ocena zagrożeń dla zdrowia
 • edukacja i warsztaty
 • programy i eventy

W obsługę EAP ze strony CGP CE (Europa Środkowa) zaangażowany jest personel, w którego skład wchodzą dietetyk (RD) i specjalista fitness (HFS), gotowi odpowiadać na wszelkie Państwa pytania dotyczące żywienia oraz treningu. Raz do roku klienci EAP mogą skorzystać z nieodpłatnej konsultacji telefonicznej z RD i/lub HFS. Poniżej wymieniono wybrane – nie wszystkie – konsultowane zagadnienia.

Żywienie:

 • liczenie węglowodanów
 • zalecenia dotyczące wartości kalorycznej i składników pokarmowych
 • interpretowanie etykiet żywności
 • zdrowe stołowanie się poza domem
 • kontrola wielkości porcji
 • planowanie menu i zakupy spożywcze

Trening:

 • indywidualne plany treningowe
 • zalecenia dotyczące treningu kardio
 • zalecenia dotyczące treningu odporności
 • docelowe przedziały tętna
 • rozpoznawanie indywidualnego ryzyka treningowego (Czy nie należałoby się przebadać?)
 • rewizja celów

Po każdej konsultacji następuje udzielenie zaleceń na piśmie.

Nasze usługi doradztwa finansowego mają za zadanie wspomagać rozpoznawanie strategii przekładających się na rozważne zarządzanie środkami pieniężnymi i odpowiedzialne korzystanie z kredytów. Doradcy posiadają gruntowną wiedzę w szerokim zakresie zagadnień finansowych i oferują wsparcie na następujących, między innymi, polach:

 • budżetowanie
 • doradztwo kredytowe i konsolidacja długów
 • przegląd historii kredytowej
 • ogólne planowanie finansów (w związku z takimi zdarzeniami jak rozwód, przejście na emeryturę, narodziny dziecka, zaślubiny czy utrata pracy)
 • niewypłacalność
 • pożyczki (studenckie, na samochód i hipoteczne oraz opcje refinansowania)
 • porada podatkowa
 • usługi pośrednictwa w sprawach opiekuńczych, rozwodowych i dotyczących nieruchomości oraz sporach konsumenckich i pomiędzy właścicielem a najemcą
 • nieograniczony dostęp do pomocy prawnej w dowolnej ilości różnych spraw
 • prawne „samouczki” przygotowania papierów rozwodowych, testamentów, oświadczeń dotyczących sztucznego podtrzymywania życia, pełnomocnictw (skarbowych, medycznych itp.), dokumentów imigracyjnych i nie tylko

Za sprawą naszych usług na rzecz równowagi zawodowo-osobistej pracownicy i osoby od nich zależne otrzymują:

 • świadczenia socjalne — Specjaliści dostarczają stosownych zasobów oraz wydają skierowania do podmiotów świadczących opiekę nad osobami starszymi, opiekę nad dziećmi, edukację i adopcję.
 • świadczenia bytowe — Nasi specjaliści potrafią dopomóc pracownikom i członkom ich gospodarstw domowych w znajdowaniu potrzebnych na co dzień usług, takich jak domowe naprawy, przeprowadzki, bilety, szczególnego rodzaju produkty i wyroby, gastronomia, zakwaterowanie i opieka nad zwierzętami.
 • specjalne, zindywidualizowane pakiety skierowań — W trakcie porady nasi specjaliści ds. równowagi zawodowo-osobistej edukują pracowników lub członków ich gospodarstw domowych w zakresie dostępnych opcji, tak aby ci podejmowali ugruntowane decyzje w kwestii pobieranych usług i świadczeń, odpowiadające potrzebom dotyczącym przykładowo miejsca, kosztu i typu obsługi. Oprócz skierowań pakiety zawierają materiały edukacyjne mające na celu pomoc pracownikom w podejmowaniu decyzji najlepszych dla ich rodzin.
 • nieograniczone doradztwo i skierowania — Pracownicy i członkowie ich gospodarstw domowych mogą kontaktować się z obsługą naszego programu tak często, jak sobie tego życzą.

Indywidualne doradztwo kryzysowe:

Bez względu na to, czy dany problem jest związany z przystosowaniem kulturowym, sytuacją w miejscu pracy, lękiem, depresją, konfliktem w rodzinie czy traumatycznym zdarzeniem, Państwa pracownikom prędko zostanie udzielona interwencja.

Świadczenia zbiorowe związane z wypadkami krytycznymi:

Taka obsługa jest zwykle skierowana do jednorazowo liczniejszych grup pracowników bezpośrednio bądź pośrednio dotkniętych nieoczekiwanym, dramatycznym zdarzeniem w pracy. EAP ze strony CGP obejmuje interwencje wobec wypadków krytycznych, czyli takich traumatycznych zdarzeń jak katastrofy, przypadki utraty życia, klęski żywiołowe czy napady z wzięciem zakładników. W świetle krytycznego wypadku CGP prędko przystępuje do działania, uruchamiając lokalne podmioty realizujące świadczenia i świadczące usługi oraz planując interwencję tak, aby została udzielona jeszcze zanim pracownicy doświadczą szkodliwego wpływu nierozwiązanej traumy.